Ürodinami ve üroflowmetri

Ürodinami ve üroflowmetri

Ürodinami adından da anlışılabileceği gibi bir dinamik testtir.

Mesanenin işlevsel özelliklerini, işeme sırasında mesane ve alt üriner sistemin karşılıklı etkileşimini ve koordinasyonunu ve kişilerin işeme hızlarını ölçer.

Ürodinamik inceleme eş zamanlı olarak karıniçi basınçların, mesane içi basınçların, gerekirse üretral basıncın ve yine üretral sfinkter aktivitesinin elektriksel ölçümünü (EMG-elektromiyografi) içerir.

 

Ürodinaminin Bölümleri

 

Sistometri

 

Bilgisayara bağlı özel bir pompo ile mesane doldurulurken mesane içi, karıniçi basınçların ölçülmesi ve eş zamanlı olarak sfinkter EMG ‘sinin alınması işlemidir. Ürodinaminin en sık kullanılan bölümüdür. Bu test bize şu verileri sağlar:

 

 1. mesanenin kapasitesimaxmax
 2. mesanenin kasılma gücü
 3. mesanenin kasılması ile mesane boyunun açılması arasındaki koordinasyon
 4. mesanenin kaçırma basıncı (leak point pressure LPP)
 5. mesanenin anormal kasılmaları
 6. idrar hissi (ilk idrar hissi, normal idrar hissi, tutamama hissi)
 7. sfinkterlerin kasılma ve gevşemelerindeki patolojiler
 8. kişinin istemli olarak işemeyi başlatma ve durdurabilme kabiliyeti

 

 

Sistometrenin kullanıldığı durumlar:

 

 • her türlü işeme bozuklukları: inkontinans, idrar retansiyonu, obstrüksiyon varken veya olmadan işeme zorluğu
 • mesane kapasitesinin etkilendiği durumlar: mesane kapasitesinin arttığı (hiperkomplian mesane) durumlar, mesane kapasitesinin azaldığı durumlar (hipokomplian mesane)
 • mesane ve sfinkterlerin koordinasyon kusurları: detrüsör – sfinkter dissinerjisi
 • mesanenin anormal kasılmaları: hiperaktif mesane, detrüsör instabilitesi, urgency, detrüsör kasılma kapasitesinin azalması
 • inkontinans operasyonlarından önce ve sonrasında uygulanacak cerriha tekniklerin seçilmesi ve tedavi etkinliklerinin izlenmesi
 • beyin-omurilik sistemi hastalığı olan hastaların takiplerinin ve işeme komplikasyonlarının ortaya konup, tedavinin düzenlenebilmesi

 

Üroflowmetri:

 

            Üroflowmetri, işeme hızının ölçülme testidir. Tek başına veya sistometri ile beraber kullanılabilir. Bu test ile elde edilen veriler:

 

 1. Maksimum işeme hızı (maksimum flow rate – Fmean)
 2. Ortalama işeme hızı (mean flow rate – Fmean)
 3. İşeme süresi (Vtime)
 4. Maksimum işeme hızına ulaşma süresi (time-to-Fmax)
 5. İşeme sonrası residüel idrar (post-voiding residual, PVR)

 

 

Üroflowmetrinin kullanım alanları:

 

 • Alt üriner sistem obstrüksiyonları: BPH, üretra darlıkları, prostat kanseri, mesane boynu darlıkları, fimosis
 • İşeme kusurları: yetersit detrüsör kasılmaları, hiper/hipokomplian mesane
 • Alt üriner sistem obstrüksiyonu nedeni ile medikal tedavi görenlerin veya opere olan hastaların takipleri ve ilaç dozu ayarlanması
 • Beyin – omurilik operasyonu geçiren hastaların işeme kabiliyetlerinde olan değişikliklerin gözlenmesi

 

 

Basınç-akım Çalışmaları:

 

            Özel bir cihaz ile üretra boyunca basınçların ölçülmesi testidir. Hastanın üretrasına yerleştirilen özel bir basınç kateteri ile bunu çeken bir motorlu kol yardımı ile üretral sfinkter hakkında bilgi elde edilir. Veri değişkenleri:

 

 1. üretra kapanma basıncı
 2. fonksiyonel üretral uzunluk

 

Kullanım alanları:

 

 • total inkontinans (doğumsal/edinsel)
 • cerrahi manipülasyonlar sonrası ortaya çıkan inkontinans (prostat operasyonları, üretral rekonstrüksiyonlar)
 • pelvik fraktür ve üretral yaralanmalar sonrası olan inkontinans